30 let v průmyslové ekologii

EU ETV - ODPADOVÉ FÓRUM - TRETIRUKA.CZ  VZDĚLÁVÁNÍ


Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2024

12. - 14. 11. 2024, Hustopeče (hotel Amande)

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne v termínu 12. – 14. listopadu 2024 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP opět zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Letos se navíc můžete těšit také na konferenci Odpady z potravinářství.

Více informací: www.tvip.cz.

České ekologické manažerské centrum, z.s.

Czech environmental management centre

CEMC je neziskovým sdružením působící 25 let v oblasti průmyslové ekologie, poskytuje environmentální poradenství, je vydavatelem odborných periodik, pořadatelem vzdělávacích akcí a realizátorem řady prospěšných projektů.

Naší prioritou je prosazování dobrovolných nerestriktivních přístupů vedoucí ke snižování dopadů běžné podnikatelské činnosti na životní prostředí a lidské zdraví ve smyslu společenské odpovědnosti firem. Námi realizované aktivity korespondují s principy oběhového hospodářství s akcentem na ecodesign, prevenci vzniku odpadů, ekoinovace, úsporu primárních suroviny, využívání druhotných surovin a průmysl 4.0.

Cíle:

 • podporovat a zavádět prevenční a dobrovolné přístupy do firemní kultury včetně municipalit

 • aktivně vyhledávat, vytvářet, rozvíjet, sdílet a propagovat příklady dobré praxe založených na principech společenské zodpovědnosti firem

 • podporovat a společně realizovat inovativní projekty

 • vzdělávat a poskytovat komplexní informační servis

 • aktivně spolupracovat při tvorbě legislativy

 • spolupracovat s firmami, akademickou obcí, výzkumnou sférou, neziskovými organizacemi, profesními sdruženími a veřejnou správou

CEMC is a Prague based non-profit organization founded in 1992 which specializes in industrial and municipal ecology, environmental consulting, education and publishing of ecological titles.

Our priority is to promote positive and non-legislative approaches towards corporate social responsibility and to reduce the impact of business activities on the environment and human health. Our activities are in accordance with circular economy principles with a stress on eco-design, waste prevention, eco-innovations, raw materials savings, the use of secondary raw materials and Industry 4.0.

Goals:

 • Promotion and implementation of environmental responsibility and sustainability into business practices and local government activities

 • Search, sharing and promotion of best practices on environment and sustainability

 • Education

 • Participation in policy-making process

 • Environmental consulting

 • Cooperation with business and research community, NGOs, professional associations and public administration

Our services:

 • Environmental Technology Verification (ETV) is a new tool to help innovative environmental technologies reach the market.
 • Environmental consulting services consulting services in a field of industrial ecology (EMS, IPPC, REACH, CLP, EIA/SEA)
 • Seminars and conferences: organizing of ecologically themed conferences and seminars
 • Treti ruka: daily news on industrial and municipal ecology in Czech Republic and worldwide
 • Waste management forum: monthly magazine aimed on waste management, industrial and municipal ecology
 • Wasteforum: open-access, peer-reviewed journal on industrial and municipal ecology

Přehled našich akcí

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2024

12. - 14. 11. 2024, Hustopeče (hotel Amande)

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP, který proběhne v termínu 12. – 14. listopadu 2024 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP opět zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Letos se navíc můžete těšit také na konferenci Odpady z potravinářství.

Více informací: www.tvip.cz.

Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj

6. - 7. 10. 2022, Brno

XVIII. ročník mezinárodní konference "Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje" se bude konat na podzim 2022 (termín upřesníme).

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje a změny klimatu, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje vč. environmentálního účetnictví a reportingu, výsledky realizovaných projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi i výsledky výzkumu. V posledních letech jsme se mohli přesvědčit, že nedílnou součástí pro zajištění udržitelného rozvoje je profesionálně zvládnutý rizikový management vč. environmentálního managementu.

Konference je příspěvkem k zajištění strategických cílů EU pro budoucí období (Green Deal, .....). Konferenci doporučujeme všem organizacím a univerzitám, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, nefinančního reportingu, účetnictví udržitelného rozvoje a rizikového managementu. Těm, kteří usilujé o zvýšení své environmentální výkonosti spjaté s konkurenceschopností a chtějí se obohatit o diskusi s předními odbornky na uvedené tématické okruhy.


Více informací: https://www.tretiruka.cz/konference-ucetnictvi-a-reporting-udrzitelneho-rozvoje/

ASEKOL Předcházení vzniku odpadů 2024

10. 10. 2024, Praha

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady tou nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je prioritou a výzvou pro budoucí vývoj naší společnosti. Jubilejní 10. ročník konference se zaměří zejména na potravinové odpady a obecně plýtvání potravinami.

Více informací: www.predchazeniodpadu.cz.


Přehled proběhlých akcí :

 • Předcházení vzniku odpadů 2023
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2023
 • Předcházení vzniku odpadů 2022
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2022
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2021
 • Předcházení vzniku odpadů 2021
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020/2021
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2020
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2019
 • Předcházení vzniku odpadů 2019
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2018
 • Předcházení vzniku odpadů 2018
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018
 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2017
 • Předcházení vzniku odpadů 2017

 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2017

 • Environmentální účetnictví pro udržitelný rozvoj 2016

 • Konference Předcházení vzniku odpadů 2016
 • EPC a Energy Tour 2016
 • Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací
 • Nařízení REACH a CLP
 • Biocidy a detergenty
 • Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2016

Manuál

pro uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti

Cílem manuálu je sjednocení uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy (ENB) v informačních a reklamních materiálech. Manuál je souborem doporučení, jak postupovat při aplikaci zákonných povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Povinnost se týká vlastníků budov, jednotek, společenství vlastníků jednotek a zprostředkovatelů v případě prodeje nebo pronájmu jednotky, budovy nebo její ucelené části. Více informací...

Kontaktní formulář: