Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí

TVIP 2020

11. - 13. 11. 2020, Hustopeče u Brna

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu,

dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2020, který proběhne ve dnech 11. - 13. listopadu 2020 opět v Hustopečích u Brna. I letošní TVIP zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM.

Více informací: www.tvip.cz

České ekologické manažerské centrum, z.s.

Czech environmental management centre

CEMC je neziskovým sdružením působící 25 let v oblasti průmyslové ekologie, poskytuje environmentální poradenství, je vydavatelem odborných periodik, pořadatelem vzdělávacích akcí a realizátorem řady prospěšných projektů.

Naší prioritou je prosazování dobrovolných nerestriktivních přístupů vedoucí ke snižování dopadů běžné podnikatelské činnosti na životní prostředí a lidské zdraví ve smyslu společenské odpovědnosti firem. Námi realizované aktivity korespondují s principy oběhového hospodářství s akcentem na ecodesign, prevenci vzniku odpadů, ekoinovace, úsporu primárních suroviny, využívání druhotných surovin a průmysl 4.0.

Cíle:

 • podporovat a zavádět prevenční a dobrovolné přístupy do firemní kultury včetně municipalit

 • aktivně vyhledávat, vytvářet, rozvíjet, sdílet a propagovat příklady dobré praxe založených na principech společenské zodpovědnosti firem

 • podporovat a společně realizovat inovativní projekty

 • vzdělávat a poskytovat komplexní informační servis

 • aktivně spolupracovat při tvorbě legislativy

 • spolupracovat s firmami, akademickou obcí, výzkumnou sférou, neziskovými organizacemi, profesními sdruženími a veřejnou správou

CEMC is a Prague based non-profit organization founded in 1992 which specializes in industrial and municipal ecology, environmental consulting, education and publishing of ecological titles.

Our priority is to promote positive and non-legislative approaches towards corporate social responsibility and to reduce the impact of business activities on the environment and human health. Our activities are in accordance with circular economy principles with a stress on eco-design, waste prevention, eco-innovations, raw materials savings, the use of secondary raw materials and Industry 4.0.

Goals:

 • Promotion and implementation of environmental responsibility and sustainability into business practices and local government activities

 • Search, sharing and promotion of best practices on environment and sustainability

 • Education

 • Participation in policy-making process

 • Environmental consulting

 • Cooperation with business and research community, NGOs, professional associations and public administration

Our services:

 • Environmental Technology Verification (ETV) is a new tool to help innovative environmental technologies reach the market.
 • Environmental consulting services consulting services in a field of industrial ecology (EMS, IPPC, REACH, CLP, EIA/SEA)
 • Seminars and conferences: organizing of ecologically themed conferences and seminars
 • Treti ruka: daily news on industrial and municipal ecology in Czech Republic and worldwide
 • Waste management forum: monthly magazine aimed on waste management, industrial and municipal ecology
 • Wasteforum: open-access, peer-reviewed journal on industrial and municipal ecology

Manuál

pro uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti

Cílem manuálu je sjednocení uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy (ENB) v informačních a reklamních materiálech. Manuál je souborem doporučení, jak postupovat při aplikaci zákonných povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Povinnost se týká vlastníků budov, jednotek, společenství vlastníků jednotek a zprostředkovatelů v případě prodeje nebo pronájmu jednotky, budovy nebo její ucelené části. Více informací...

Kontaktní formulář: